Testaus

Firefit, toimitakykytestit

Hyvä fyysinen toimintakyky on osa työturvallisuutta ja työn tehokasta suorittamista. Riittävä fyysinen toimintakyky, eli kunto, arvioidaan FireFit-indeksin avulla. Indeksi lasketaan iästä riippumattoman Firefit kuntoluokkataulukon avulla, jossa kuntotestissä saavutettu tulos (kuntoluokka) vastaa tiettyä indeksiä.

Helsingin pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien henkilöstölle tehtävät Fyysiset toimintakykytestit ja mittaukset sisältävät Firefit- testistöstä seuraavat testiosiot:

    1.    Lihaskunto-/Lihasvoimatestit
        •    Penkkipunnerrus
        •    Istumaan nousu (vatsaliike)
        •    Käsinkohonta (leuanveto)
        •    Jalkakyykky

    2.    Hapenottokykyä mittaava submaksimaalinen polkupyöräergometri -testi

    3.    Kehonkoostumuksen mittaaminen

Indeksi on hapenottokyky- ja voimatestiosioiden yhteenlaskettu keskiarvo. Kummankin osion painotus indeksiä laskettaessa on 50 %

Pyörätestin indeksi lasketaan keskiarvona VO2max (l/min) ja VO2max (ml/min/kg) arvoista ja voimatestin indeksi muodostuu neljästä lihaskestävyyttä/lihasvoimaa mittaavan testin keskiarvon perusteella.

Tehtäväkelpoisuus

Tehtäväkelpoisuus fyysisen kunnon osalta määräytyy terveystarkastuksen ja kuntotestissä saavutetun indeksin perusteella.
Sisäministeriön ohjeen SM 5/2016 mukaan pelastustoimen tehtävät luokitellaan neljään tehtävävaativuusluokkaan, nämä ovat:

1.Vaativat tehtävät (vaativuusluokka 1)

2.Savusukellusta edellyttävät perustehtävät (vaativuusluokka 2)

3.Perustehtäviin (vaativuusluokka 3)

4.Muihin pelastustoimen tehtäviin (vaativuusluokka 4)

Vaativiin tehtäviin kykenevät pystyvät tekemään kaikkia pelastustoimen tehtäviä fyysisen toimintakyvyn ja terveydentilan osalta. Savusukellusta edellyttäviin perustehtäviin kykenevät pystyvät tekemään muita paitsi vaativia tehtäviä. Muihin perustehtäviin kykenevät pystyvät tekemään muita paitsi vaativia tai savusukellusta edellyttäviä perustehtäviä. Muihin pelastustoimen tehtäviin kykenevät osallistuvat vain sellaisiin tehtäviin, joissa ei tarvitse suojautua paineilma- hengityslaitteella.

Vaativilla tehtävillä tarkoitetaan sellaisia tehtäviä, joissa toiminta-aika on todennäköisesti pidentynyt vaikean etenemisen tai tilan laajuuden ja monimutkaisuuden takia. Vaativalle tehtävälle on ominaista, että esitietojen ja tiedustelun perusteella toimintaympäristön hahmottaminen on vaikeaa tai mahdotonta ja tehtävän tauottaminen ei ole mahdollista. Vaativia tehtäviä ovat mm. edellä mainitut ehdot täyttävä savusukellus-, kemikaalisukellus tai vesipelastustehtävä sekä paineilmahengityslaitetta edellyttävä sammutustoiminta katolla.

Savusukellusta edellyttävissä perustehtävissä toiminta-aika ei todennäköisesti ole pidentynyt ja savusukellusta edellyttävä tila on hahmotettavissa esitietojen ja tiedustelun perusteella. Tällaisia tilanteita ovat mm. huoneistopalot, joissa palo on yhdessä asuinhuoneistossa sekä raivaustehtävät. Näissä tehtävissä toiminnan tauottaminen tai keskeyttäminen on mahdollista nopeasti.

Perustehtävissä paineilmahengityslaitteen käyttö on mahdollista mutta käyttäjä ei joudu välittömään hengenvaaraan, vaikka joutuisi lopettamaan paineilmahengityslaitteen käytön. Tällaisia tehtäviä ovat mm. sammutustehtävät, joissa ei edellytetä savusukellusta kuten liikenneonnettomuustilanteet, ihmisen pelastamistehtävät, ympäristöonnettomuustehtävät ja myrskyonnettomuustehtävät.

Muilla pelastustoimen tehtävillä tarkoitetaan sellaisia tehtäviä, joissa paineilmahengityslaitetta ei tarvitse käyttää lainkaan. Tällaisia tehtäviä ovat mm. erikoisajoneuvojen kuljettaminen, neuvonta- ja valistustehtävät, palotarkastustehtävät, johtamistehtävät sekä johtamisen tukitehtävät.

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön tarvittavaa toimintakykyä tulee arvioida toimintaympäristössä olevien riskien perusteella ja sen perusteella, mikä on kunkin alueella toimivan palokunnan tehtävä. On mahdollista, että samalla toimialueella toimivien joidenkin paloasemien henkilöstöltä edellytetään kykyä vaativiin tehtäviin ja joidenkin paloasemien henkilöstölle riittää osallistuminen perustehtäviin.

 

Lähteet:
Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 5/2016
Ohje Helsingin kaupunki pelatustuslaitos SOPIMUSPALOKUNTIEN FYYSISET TOIMINTAKYKYTESTIT HELSINGIN PELASTUSLAITOKSELLA 2021